Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Υποδοχή και εγγραφή των εκπαιδευομένων.

Στο φροντιστήριο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ» υπάρχει κατάλληλη σήμανση, η οποία υποδεικνύει στους σπουδαστές και στους κηδεμόνες τους, τους χώρους υποδοχής, διδασκαλίας, διαλειμμάτων και τις εξόδους διαφυγής.

Κάθε νεοεισερχόμενος μαθητής, εγγράφεται σε όλους τους σχετικούς καταλόγους, είτε αυτοί αφορούν στην καλή οργάνωση των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του φροντιστηρίου, είτε αφορούν στην παρακολούθηση της φοίτησης και στον καθημερινό έλεγχο της συνεπούς προσέλευσης των μαθητών.

Τα στελέχη της γραμματείας του φροντιστηρίου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ» είναι υπεύθυνα για να:

 1. Υποδέχονται κάθε νεοεισερχόμενο σπουδαστή.
 2. Ενημερώνουν τον ίδιο και τους κηδεμόνες του για όλα τα δεδομένα και τις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που τους αφορούν.
 3. Εφοδιάζουν τον νεοεισερχόμενο μαθητή με το εκπαιδευτικό – ενημερωτικό υλικό.
 4. Τον συνοδεύουν στους χώρους διδασκαλίας.

Για να αντεπεξέλθει επαρκώς στις πιο πάνω υπευθυνότητες, η γραμματεία του φροντιστηρίου έχει πλήρη γνώση για το οργανόγραμμα του φροντιστηρίου, τον προγραμματισμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και για τα ιδιαίτερα δεδομένα εκπαιδευτικού προγράμματος που αφορά κάθε μαθητή χωριστά.

Η ενημέρωση των εκπαιδευομένων και των κηδεμόνων – Η ένταξη σε τμήμα.

Μετά την πρώτη ενημέρωση από τη γραμματεία και την εγγραφή του μαθητή, οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης του φροντιστηρίου παρουσιάζουν αναλυτικά στον μαθητή και στους κηδεμόνες του το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο οποίο πρόκειται να ενταχθεί ο μαθητής. Σε αυτήν την παρουσίαση, παρουσιάζονται στον μαθητή και στους κηδεμόνες του:

 1. Οι εκπαιδευτικοί σκοποί του προγράμματος.
 2. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες που καλύπτει, σύμφωνα με το σχεδιασμό του.
 3. Ο τρόπος με τον οποίο δομείται και αναπτύσσεται.
 4. Τα μέσα με τα οποία υλοποιείται.
 5. Οι διδάσκοντες καθηγητές.
 6. Οι τρόποι με τους οποίους ελέγχεται, αξιολογείται και επικυρώνεται η κατανόηση (από την πλευρά του μαθητή) του περιεχομένου του.
 7. Τα κριτήρια με τα οποία συντίθεται η ομάδα των εκπαιδευομένων (τμήμα) στην οποία θα μετέχει ο μαθητής.

Μετά την ολοκλήρωση της διαγνωστικής διεργασίας (προσωπική συνέντευξη, καταγραφή στόχων αλλά και στοιχείων μαθησιακής υποδομής, τεστ κατάταξης) ακολουθεί η τελική ένταξη του μαθητή σε πρόγραμμα σπουδών. Στη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, κάθε μαθητής ενημερώνεται από τον υπεύθυνο – σύμβουλο των σπουδών του, για κάθε ζήτημα που αφορά στην προετοιμασία του.
Η ενημέρωση αυτή είναι άμεση, ειλικρινής και βασισμένη στα πραγματικά δεδομένα που προκύπτουν από την συμμετοχή του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Οι σταθεροί και μόνιμοι στόχοι μας είναι τρεις:
1. Να ενημερωθεί ο μαθητής για την πορεία του, την αποτελεσματικότητα και τις επιδόσεις του, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
2. Να διερευνηθεί και να αναλυθεί επακριβώς, εάν αυτή η πορεία οδηγεί στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού του στόχου και, εάν όχι, να διαπιστωθούν και να συμφωνηθούν οι ενδεικνυόμενες διορθωτικές ενέργειες.
3. Να δοθεί στο μαθητή η δυνατότητα να κρίνει και να σχολιάσει κάθε ζήτημα που αφορά στη συμμετοχή του στο φροντιστηριακό πρόγραμμα σπουδών.
Η ενεργητική συμμετοχή του μαθητή, είναι πολύ σημαντικό (ίσως το σημαντικότερο) συστατικό μιας επιτυχημένης και αποδοτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όμως, για να συμβεί αυτό, ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει κάθε στιγμή, την απόσταση που τον χωρίζει από τον τελικό του στόχο, αλλά και όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε αυτή η απόσταση να καλυφθεί στον προβλεπόμενο, διαθέσιμο χρόνο. Αυτός είναι ο βασικός στόχος και από την επίτευξή του πηγάζει το (τεράστιο) εκπαιδευτικό όφελος των μαθητικών συνεντεύξεων. Οι στόχοι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μπορεί να έχουν ως άμεσο αποδέκτη το μαθητή, αλλά, ταυτόχρονα, έχουν ως κύριο μέτοχο τον κηδεμόνα. Το φροντιστήριο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ», θεωρεί υποχρέωσή του να ενημερώνει τους γονείς, για κάθε ζήτημα που αφορά στη συμμετοχή του παιδιού τους στο φροντιστηριακό πρόγραμμα σπουδών. Η ενημέρωση αυτή πρέπει να είναι πάντα άμεση και ειλικρινής, να παρουσιάζει ανάγλυφα την πραγματικότητα και, παράλληλα, να δίνει προοπτική.

Στο πλαίσιο της μηνιαίας διαγνωστικής – διαμορφωτικής αξιολόγησης, η επαφή – συζήτηση – ενημέρωση των μαθητών από τους καθηγητές τους, είναι συνεχής. Οι γονείς – κηδεμόνες, εκτός από την καθημερινή ενημέρωση που μπορούν να έχουν μέσω της ηλεκτρονικής καρτέλας του μαθητή στο portal του φροντιστηρίου, μπορούν (σε προκαθορισμένο ραντεβού, μετά από συνεννόηση με τη γραμματεία του φροντιστηρίου), να προσέλθουν στο φροντιστήριο και να ενημερωθούν (τόσο από τον υπεύθυνο σύμβουλο σπουδών, όσο και από τους διδάσκοντες καθηγητές), όσες φορές το επιθυμούν. Ανεξάρτητα από αυτό, το φροντιστήριο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ», με δική του πρωτοβουλία, καλεί τους γονείς τουλάχιστον σε δύο ενημερώσεις γονέων μέσα σε κάθε διδακτικό έτος.