Ανθρώπινο Δυναμικό

Η διοίκηση του φροντιστηρίου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ» πιστεύει ότι η παροχή εκπαίδευσης είναι μια κατ` εξοχήν ανθρωποκεντρική διεργασία η οποία, για να είναι αποδοτική και αποτελεσματική, προαπαιτεί ένα σαφές, υγιές, ασφαλές και αξιόπιστο κανονιστικό και εργασιακό πλαίσιο. Μόνο ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί να αναδείξει και να αναβαθμίσει τις ικανότητες της διοίκησης, του προσωπικού και των συνεργατών του φροντιστηρίου, ώστε να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο τρόπο οι εκπαιδευτικοί στόχοι. Η διοίκηση του φροντιστηρίου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ» πιστεύει ακόμα ότι το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας του φροντιστηρίου επηρεάζεται άμεσα και καθοριστικά από το σύνολο του στελεχιακού δυναμικού του φροντιστηρίου, ανεξάρτητα από τη θέση που καθένας καλύπτει και το ρόλο που υπηρετεί. Για όλους τους πιο πάνω λόγους, η διοίκηση του φροντιστηρίου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ» διασφαλίζει ότι το εκπαιδευτικό του προσωπικό διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και την επαγγελματική επάρκεια που απαιτείται, ώστε να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί σκοποί και στόχοι του οργανισμού.

Κάθε εκπαιδευτικός του φροντιστηρίου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ» διαθέτει οπωσδήποτε:

 • Τα τυπικά προσόντα που ορίζει ο νόμος
  1. Πτυχίο πανεπιστημίου σε σχολή / τμήμα σπουδών της ειδικότητάς του
  2. Άδεια διδασκαλίας, από την αρμόδια κρατική υπηρεσία.
 • Τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί η εργασία του εκπαιδευτικού φροντιστή, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται η διοίκηση του φροντιστηρίου «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ»:
  1. Επιστημονική αρτιότητα.
  2. Εξειδίκευση πάνω στο γνωστικό του αντικείμενο.
  3. Διάθεση να δουλέψει στο δύσκολο φροντιστηριακό χώρο και να αναλάβει την κοινωνική δέσμευση που αυτός επιβάλλει (ανάληψη της ευθύνης για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, έναντι μαθητών και γονέων).
  4. Εκτίμηση και ενδιαφέρον για τους μαθητές του.
  5. Διδακτική ικανότητα (μεταδοτικότητα).
  6. Επικοινωνιακή δεξιότητα.